İşveren, çalışanlarına asgari olarak aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

 

1. Genel konular

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

• İş yeri temizliği ve düzeni,

• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

• Meslek hastalıklarının sebepleri,

• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

• İlk yardım

3. Teknik konular

• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

• Elle kaldırma ve taşıma,

• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

• Ekranlı araçlarla çalışma,

• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Verilecek olan eğitimlerin süreleri ise;

Az tehlikeli iş yerleri için – en az sekiz saat,

Tehlikeli iş yerleri için – en az on iki saat,

Çok tehlikeli iş yerleri için en az on altı saat.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Ayrıca; İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Canlı Destek