Risk değerlendirmesi, İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Tehlikelere ilişkin Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

 

Acil durum, İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları,

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar;

• Risk değerlendirmesi sonuçları,

• Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,

• İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar,
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,

• Sabotaj ihtimali gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

İş veren; iş yeri tehlike sınıfına göre
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 30 çalışana,
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 40 çalışana
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 50 çalışana kadar;

• Arama, kurtarma ve tahliye,

• Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 

İs Güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda acil durum eylem planı;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

• Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

• Belirlenen acil durumlar.

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

•Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

Canlı Destek